1 Ağustos 2017 Salı

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Öteden beri müteessir ve mustarip olduğum ve hatta beni tedirgin eden bir konu vardır… Ki bu konuya örnek verilecek her davranış ve uygulamaya şahit olduğumda, gayr-i ihtiyari tüylerim diken diken oluyor. İşte o konu “Şanlı bayrağımızın istismarı konusudur.”
İnkâr edemem ki, her duygumuzu ifadede olduğu gibi, sevgiyi gösterirken de mübalağalı davranan, bir milletiz. Ama keşke hiç değilse, bayrağımıza olan sevgimizi gösterirken, biraz daha ağırbaşlı, biraz daha sorumluluk bilinciyle, hareket edebilseydik. Elbette kimsenin sevgisini ve samimiyetini ölçebilme vasfım ve sorgulama cüretim yoktur. Ama bu beni üzen konuyu dile getirme hususunda kendimi, sorumlu ve sabırsız hissediyorum.
Evet, bizim şanlı bayrağımız bayrakların en güzelidir. Sevilmeye en layık olan bayraktır… Ki biz onu, gerçekten de çok severiz. Ama mesela, onu yekpare bir kıyafete dönüştürüp de giyinmek, ona olan sevgimizin göstergesi olamaz. Tamam; belki kıyafetlerimizde ya da başlıklarımızda, küçük bir logo olarak göğsümüzden yüksek bir yerde kullanabiliriz ama bir tişörtün ya da bir elbisenin tamamı, Türk Bayrağı olamaz. Elbette yeri ve vakti geldiğinde evlerimize ya da arabalarımıza bayrağımızı asmakta bir beis yoktur. Ama uygun büyüklükte bayraklar kullanmalıyız… Ve o bayrakları da sürekli kontrol etmeliyiz. Yani solmuş, yırtılmış, kirlenmiş bayrakları yenilemeliyiz. Ama takdir edersiniz ki, arabaların kaputunun tamamına boya ile Türk Bayrağı’nı resmetmek doğru bir davranış değildir. İster resmi ve isterse gayr-i resmi toplantı, şölen vs. ne olursa olsun hiçbir etkinlikte bayrağımızı kürsüye asma, masaya serme gibi uygulamalarda bulunmaya hakkımız yoktur. Yine bayrağımızın üzerine (herkimin olursa olsun) bir şahsın, bir zümrenin resmini ya da herhangi bir logoyu eklemeye de kimsenin hakkı yoktur…
Bu bayrak; Şanlı Türk Bayrağı’dır. Kimse ona, onun onuruna halel getirecek şekilde, davranamaz. Bu bayrak bizimdir; hepimizindir. O hepimizin sevgilisidir… İşte bu cihetle hiç kimsenin “Benim ona olan sevgim daha büyüktür.” demek adına itidali kaybedip, mübalağalı davranmaya hakkı yoktur. Şahsi teşhisim odur ki, bundan ötesi riyadır. Bundan ötesi Şanlı Bayrağımız’ı istismardır…
İşte beni üzen bu konuda, benim özetle söyleyeceğim budur. Aslında zaten çoğumuzun bildiği üzre Anayasamız’da Bayrağımız’la ilgili tespitler belirtilmiş, sınırlar çizilmiştir. Arzu edenlerin erişebilmesi için bu kanun maddelerini yazımın altına ekleyeceğim. Özellikle 7. Maddeyi daha dikkatle okumanızı tavsiye ederim.

Sadi Atay
01.08.2017

***********************************


Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesine göre, “Şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”

TÜRK BAYRAĞI KANUNU
Kanun Numarası : 2893
Kabul Tarihi : 22/9/1983
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599
AMAÇ
Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
BAYRAĞIN ŞEKLİ VE YAPIMI
Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

BAYRAĞIN ÇEKİLMESİ VE İNDİRİLMESİ
Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.
BAYRAĞIN YARIYA ÇEKİLMESİ
Madde 4 - Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilân edilir.
Bayrağın Selâmlanması
Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selâmlanır.
Bayrağın Örtülebileceği Yerler
Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde Atatürk heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.
Ayrıca milli örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.
YASAKLAR
Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.
Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.
CEZALAR
Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.
TÜZÜK
Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.
Yürürlükten kaldırılan Kanun :
Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KANUN NO: 2994
TÜRK BAYRAĞI KANUNU
29 Mayıs 1936
[Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 5 Haziran 1936 - Sayı 3322]
3. t. Düstur, c.17 - s. 359
22 Eylül 1983 tarih ve 2893 sayılı (TÜRK BAYRAĞI KANUNU) nun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
TÜRK BAYRAĞI KANUNU
Kanun No: 2994 Kabul Tarihi: 29/5/1936
Madde 1 - Türk bayrağı, bu kanuna bağlı örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak, şartile, yerli şaliden yapılır.
Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye memurunun iznile zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir.
Madde 2 - Ordu kuvvetlerile resmî daire ve teşekküller tarafından bayrakların çekiliş ve indirilişlerinde ve sair hususlarda yapılacak tören ve bunların kullanacakları hususî alâmet ve filâmaların şekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve Türkiye Cümhurluğunun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binalarına (Uluslar arası metotlarına göre) Türk bayrağının çekiliş ve indirilişleri ve resmî dairelerle teşekküllerden başka yerlerde Türk bayrağının, ve diğer hususî bayrakların ve forsların gerek temsil ve gerek süsleme için ne zaman ve nasıl çekileceği ve nerelerde kullanılabileceği ve bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit edilir.
Madde 3 - Türk bayrağı ordu kuvvetlerile resmî dairelerde ve millî teşekküllerde sabah sekizde çekilir ve gün batarken indirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve çıkan ve seyir halinde bulunan harp ve tüccar gemilerinin bayraklarının çekiliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye istisnaî hükümler konulabilir.
Yalnız, millî bayramlarda ve umumî tatil günlerinde tatilin devam ettiği müddetçe bayrak gece ve gündüz çekili kalır.
Her gün bayrak çekecek resmî daireler, İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilir.
Madde 4 - Yas alâmeti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği haller ve devam müddeti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde alâkadar dairelere bildirilir.
Madde 5 - Resmî dairelerde ve teşekküllerde çekilecek bayrak, bu iş için yapılmış hususî direk ve göndere çekilir.
Madde 6 - Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır. Nizamnameye muhalif olarak çekilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye memuru emrile indirilir.
Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendi hususî ahkâmına tabidir.
Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir.
Madde 9 - Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

5 Eylül 2016 Pazartesi

Sonbahar da bir bahardır

Adı üstünde;
Sonbahar da bir bahardır.

23 Mayıs 2016 Pazartesi

17 Mayıs 2016 Salı

YAĞMURLA GELEN UĞURSUZYAĞMURLA GELEN UĞURSUZ

Varsın
Herkes seni, yağmurla gelen uğursuz sansın.
Varsın
Yağmuru, senin getirdiğini, kimse anlamasın...

Getirdiğin yağmurla
Yeter ki, arınsın dünya kirden.
Kötüler, kaçacak yer arasın...
Yeter ki, canlansın toprak yeniden,
Kurumuş yataklarda sular, çağlasın.

Varsın, kötüye çıksın ismin.
Varsın, herkes deli saysın.
Varsın, sırt çevirsin tüm sevdiklerin.
Varsın bir anlayanın olmasın...

Getirdiğin yağmurla,
Yeniden gülüyorsa,
Gülmeyi unutan dudaklar.
Ve hele şen şakraksa
Seni, taşlayan çocuklar...

Varsın
Herkes seni, yağmurla gelen uğursuz sansın.
Varsın
Yağmuru, senin getirdiğini, kimse anlamasın...01.12.1996
Sadi Atay


16 Mayıs 2016 Pazartesi

Kelebek çiçeğe yük değil.

Kelebek, çiçeğe yük değil.

Sadi Atay


Uyguladığın tedavi, ölümcül ise eğer...

Teşhisi doğru koymuş olmakla gururlanmanın anlamı ne ki, ey hekim?
Uyguladığın tedavi, ölümcül ise eğer...

Sadi Atay
Sen de saf olma ve unutmaSanır mısın ki insanları aldatırken, gerçek yüzünü gösterecek kadar saftır, şeytan? Sen de saf olma ve unutma; Şeytan'ın o kadar çok sayıda melek maskesi vardır ki, tahmin bile edemezsin.

Sadi Atay

Doğru gemide olup olmadığını kontrol etseydin keşke.
Varacağını sandığın limanı hayal edip de mutlu olacağına, doğru gemide olup olmadığını kontrol etseydin keşke.

Sadi Atay

9 Mayıs 2016 Pazartesi

KİMDİR ANNE?
KİMDİR ANNE?

Bir adam şöyle düşünmüş olsa, fikri yanlış mıdır?

Evet, bugün “Anneler Günü”. Kasıt çocuğu (çocukları) olan kadınlarsa eğer; kapsama alanı dar gibi sanki. Elbette çocuk bakmak, büyütmek, eğitmek, daha doğrusu, insan yetiştirmek ince ve zorlu bir zanaattır. Pekiyi, her çocuk sahibi kadın anne midir? Bu soruyu sormaktaki maksat elbette bir tartışma konusu açmak değildir. Ki böylesi (yalnızca sıfatı anne) olan kadınlar istisna kabul edilemeyecek kadar bile az olsa da mutlaka vardır.

Bütün bunları zaten çapı dar algılanan “Anneler Günü” kavramını daha da daraltmak için söylemiyorum. Aksine daha da genişletmek istiyorum. İstiyorum çünkü bence, bu kavramın buna ihtiyacı var.

İşte başlıyorum;

Şimdi, hepsi boyca kendinden uzun, ama hâlâ çocuk olan, altı (6) insan yetiştiren anneciğim! Günyüzü görmeyen anneciğim... Anneler Günü'n kutlu olsun.

Annem gibi anneler. Çocuk ve çocuklar yetiştiren anneler... Hepinizin Anneler Günü kutlu olsun.

Ya siz; henüz çocuğu olmayan veya çocuk sahibi olma ümidi olmayan evli hanımlar! Biliyorum siz de seversiniz çocukları. Bence siz de annesiniz. Sizin Anneler Günü'nüz de kutlu olsun.

İlkokul öğretmenim ve diğer hanım öğretmenlerim! Sizin emek ve sevgi olarak annelerden farkınız ne ki? Bugün sizin de gününüz. Sizin de gününüzü kutluyorum.

Anneliğin anlamını hakkınca kavramış, ama şimdilik ya öğrenci, ya çalışan, ya da çeyiz hazırlayan, memleketimin umudu kız kardeşlerim! Kutlu olsun, gününüz. Siz istikbalimizin annelerisiniz.

Şimdilerde, bez bebeğine şefkatli bir anne yüreğiyle bakan, miniş yeğenim; Zeynep Naz! Varsın yaşın henüz yediye yaklaşmış olsun. Olsun olsun… senin Anneler Günün de kutlu olsun.

Elbette daha çok örnekleme yapılabilir. Ama uzatmayıp da genelleme yapacağım artık. Ben çocuğun tanımını yaparken “İnsan yavruları” demeyi seviyorum onlara. İşte bu insan yavrularının memleket ve insanlık için taşıdığı önemi kavrayan ve bu bilinçle insan yavrularının yetiştirilmesinde emeğiyle, sevgisiyle, düşüncesiyle, niyetiyle, hayaliyle çaba sarf eden çocuklu, çocuksuz, evli, bekâr genç, ihtiyar bütün kadınların, Anneler Günü kutlu olsun.

Bir adam böyle düşündü. Her ne kadar sürç-ü fikr eyledi ise af ola.


09.05.2010
Sadi Atay